Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Referaty

Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska

Informacje

Stanowiska:

Zenona Babicz

Sekretarz Miasta i Gminy- Kierownik Referatu

I Zadania wynikające z pełnienia funkcji Kierownika Referatu:
1. Kierowanie pracą Referatu w celu zapewnienia skuteczności i sprawności jego działania.
2. Prawidłowe planowanie i organizowanie pracy Referatu.
3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań Referatu oraz podległych pracowników.
4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Referatu dyscypliny pracy.
5. Koordynowanie wykonywania obowiązków wynikających z ustaw, innych przepisów prawnych oraz Uchwał Rady Miejskiej.
6. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji powierzenia określonych obowiązków pracowników Referatu.
7. Posiadanie kompletnej wiedzy o zagadnieniach realizowanych przez Referat. Pomaganie pracownikom w rozwiązywaniu spraw trudnych, zawiłych wymagających konsultacji.
8. Reagowanie na przypadki niewłaściwego zachowania się pracownika wobec petenta.
9. Opiniowanie podań pracowników u udzielenie zwolnień od pracy.
10. Wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania pracowników Referatu.

II Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1.Odpowiadanie za przygotowywanie wstępnych projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.
2.Zapewnianie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu.
1) Kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie.
2) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli i dbanie o ich prawidłowe załatwianie.
3) Organizowanie kontroli wewnętrznych oraz ustalanie rocznych planów tych kontroli.
4) Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy Urzędu.
5) Sprawowanie nadzoru nad właściwym kompletowaniem dokumentów z pracy Rady i Zarządzeń Burmistrza, akt Urzędu i archiwum urzędu.
6) Dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia.
7) Nadzorowanie przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Kodeksu Postępowania Administracyjnego na każdym stanowisku pracy w Urzędzie.
8) Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Urzędu.
9) Przygotowuje projekty zmian Regulaminu Organizacyjnego, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz czuwa nad ich aktualizacją.
10) Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, organizowanie ich współpracy wymiany informacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością
11) Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy.
12) Odpowiadanie za zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
13) Wydawanie poświadczeń urzędowych.
14) Organizowanie w porozumieniu z Burmistrzem naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej. Prezentowanie nowoprzyjętych pracowników i zapoznanie ich ze wszystkimi przepisami regulaminowymi i porządkowymi dotyczącymi funkcjonowania Urzędu.
15) Prowadzenie praktyk zawodowych.
16) Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i inspirowanie do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
17) Koordynowanie wdrażania informatyzacji i cyfryzacji w pracy administracyjnej Urzędu.
18) Zapewnienie skutecznych sposobów publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, w tym redagowanie BIP.
19) Nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu, czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem urlopów pracowniczych.
20) Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy.
21) Pełnienie obowiązków Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy określonych w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku oraz w dokumencie- Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku tj. nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.
22) Zapewnianie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie.
23) Nadzór nad działaniem Komisji Socjalnej Urzędu.
24) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
25) Nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją dokumentów strategicznych rozwoju Miasta i Gminy spójnych z dokumentami wyższego rzędu oraz monitorowanie realizacji celów w nich zakreślonych.
26) Przyjmowanie interesantów.
27) Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Gminne Jednostki Organizacyjne.
28) Zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych do wypłaty.
29) Podpisywanie dokumentów drogą elektroniczną i w formie papierowej w zakresie powierzonych upoważnień.
30) W czasie nieobecności Burmistrza bieżąca dekretacja korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta i Gminy.
31) Występowanie do Burmistrza z wnioskami o przyznanie pracownikom nagród, wyróżnień, kar oraz dokonywanie zmian na stanowiskach pracy.
32) Odpowiadanie za wykonanie zaleceń i zadań pokontrolnych w Urzędzie.
33) Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami powszechnymi, spisami, referendami oraz konsultacjami.
34) Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza.
35) Podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
36) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno- archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego.
37) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, poleceń lub upoważnienia Burmistrza.

Jadwiga Sobczyńska

Sekretariat

1) Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych, obsługi sekretariatu,
2) Udzielanie kompleksowej informacji o zakresie działania Urzędu oraz kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych, wydawanie druków, wniosków stosowanych w Urzędzie,
3) Przyjmowanie interesantów zgłaszających sprawy, podania, petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie im kontaktów z Burmistrzem,
4) Przechowywanie i zabezpieczenie pieczęci urzędowych,
5) Obsługę urządzeń biurowych oraz obsługę centrali telefonicznej,
6) Prowadzenie i aktualizację podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb Urzędu,
7) Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem i dostarczaniem czasopism do Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z dystrybucją gazety lokalnej „Wieści Glinojecka”,
8) Przyjmowanie przesyłek wpływających przez pocztę: listów zwykłych, poleconych oraz faksów, podań składanych przez interesantów, informacji składanych ustnie do protokołu oraz wszelkiego rodzaju wpływów z zewnątrz jak i składanych z Urzędu Miasta Gminy przez pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych,
9) Rozdział pism na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją,
10) Prowadzenie rejestru pism wpływających do Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną i ich rejestracja w programie DOCUSAFE,
11) Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez sekretariat, Burmistrza i Sekretarza Miasta i Gminy,
12) Prowadzenie pocztowej książki nadawczej, comiesięczne rozliczanie opłaty skredytowanej,
13) Prowadzenie rejestru delegacji,
14) Sporządzanie i prowadzenie list obecności i książki wyjść pracowników,
15) Prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługę sekretariatu,
16) Zabezpieczanie organizacyjne zebrań i spotkań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,
17) Otwieranie i zamykanie (w tym zabezpieczanie) Urzędu pod nieobecność sprzątaczki.
18) Odpowiadanie za przechowywanie i zabezpieczanie testamentów sporządzanych przez Burmistrza.
19) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Iwona Wernicka

Stanowisko d/s Obsługi Rady, kadr i nadzoru nad działalnością placówek służby zdrowia

1) Obsługę Rady Miejskiej i jej organów, a w szczególności :
a) Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej Komisji Stałych,
b) obsługę kancelaryjno-biurową oraz merytoryczno-prawną Rady i jej komisji przy współpracy z Sekretarzem, Radcą Prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji, posiedzeń komisji, opracowanie materiałów z obrad,
c) sporządzanie protokołu posiedzeń Rady i jej Komisji, ponoszenie odpowiedzialności za kompletne i prawidłowe zapisy przebiegu obrad, przechowywanie dokumentacji Rady i Komisji, udostępnianie jej do wglądu zainteresowanym,
d) prowadzenie niezbędnych rejestrów :
 uchwał Rady,
 interpelacji i wniosków Radnych,
e) zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania przez właściwych merytorycznie pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji,
f) udział w opracowywaniu projektów działania Rady na okres kadencji, rocznych i okresowych planów pracy Rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programowi planów,
g) sporządzanie i wysyłanie zawiadomień na sesję do radnych, sołtysów i zaproszonych gości, na posiedzenia komisji Rady, powiadamianie o innych spotkaniach organizowanych przez Burmistrza,
h) przedkładanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków i interpelacji Rady i komisji właściwym stanowiskom pracy oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
i) przekazywanie uchwał do nadzoru Wojewody i do publikacji,
j) przekazywanie korespondencji do i od Rady, komisji Rady oraz Radnych,
k) prowadzenie ewidencji Radnych, spraw związanych z wygaśnięciem mandatów Radnych, zmianami w składzie osobowym Rady i jej organów,
l) opracowywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb Rady lub jej organów,
m) prowadzenie dokumentacji w sprawie skarg i wniosków złożonych do Rady
n) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków;
o) ułatwianie kontaktów Radnych z wyborcami – 0pracowywanie harmonogramu dyżurów Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady
2) Przygotowywanie pomieszczeń i obsługę - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,
3) Prowadzenie spraw związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
4) Pomoc w zakresie współdziałania sołectwa z organami Gminy,
5) Prowadzenie zbiorów protokołów i uchwał zebrań wiejskich oraz przekazywanie do realizacji wniosków z tych zebrań,
6) Ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów zgodnie z tematyką zebrania,
7) Współpraca z sołtysami wsi, organizowanie pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań,
8) Aktualizowanie statutów sołectw,
9) Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników
10) Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
11) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, bez placówek oświaty,
12) Kompletowanie dokumentacji do celów emerytalnych i rentowych,
13) Kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia pracowników i BHP i p. poż,
14) Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności oraz dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy,
15) Prowadzenie kontrolki urlopów wypoczynkowych i planu urlopów wypoczynkowych,
16) Naliczanie Zakładowego Funduszy Socjalnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,
17) Sporządzanie umów o dzieło i zleceń,
18) Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych i innych,
19) Kierowanie do pracy osób skazanych do wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne. Nadzór nad wykonywaniem tego obowiązku,
20) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży absolwenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych,
21) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z zawieraniem i kontrolą umów na używanie telefonów służbowych,
22) Prowadzenie rejestru zarządzeń wydanych przez Burmistrza,
23) Prowadzenie spraw dot. koordynacji i nadzoru nad służbą zdrowia,
24) Koordynowanie spraw związanych z ochroną zdrowia ludności, problematyką osób niepełnosprawnych, organizację opieki zdrowotnej i profilaktykę,
25) Przygotowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza oraz realizacji zarządzeń własnych i uchwał Rady,
26) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Lesław Nowakowski

Stanowisko pracy d/s Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu

1) Wykonywanie czynności związanych z realizacją obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi,
2) Wzywanie do stawienia się poborowych przed Powiatową Komisją Lekarską i Poborową,
3) Współdziałanie ze Starostą i WKU przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
4) Tworzenie formacji obrony cywilnej,
5) Wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacyjnych sił zbrojnych,
6) Wydawanie decyzji w sprawie przeznaczenia osób do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
7) Przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komendanta Posterunku policji,
8) Ponoszeniu odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych w stosunku do obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy,
9) Ustalanie procedur postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
10) Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem jednostek OSP,
11) Nadzór nad wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Miasta i Gminy,
12) Wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w tym zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
13) Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywanie zadań obronnych,
14) Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
15) Opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,
16) Opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,
17) Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
18) Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w/w regulamin w życie,
19) Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
20) Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
21) Analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
22) Opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
23) Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
24) Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do przeprowadzenia Akcji Kurierskiej,
25) Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
26) Koordynowanie i inspirowanie rozwoju wszelkich form kultury fizycznej i sportu oraz współdziałanie w tym zakresie ze szkołami i społeczeństwem,
27) Współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających,
28) Organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
29) Współpracę z organami bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie,
30) Zarządzanie budynkiem Urzędu, konserwacją obiektu i urządzeń technicznych,
31) Nadzorowanie i organizowanie planu ochrony obiektu – budynku Urzędu,
32) Gospodarowanie mieniem Urzędu- zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędny sprzęt biurowy i wyposażenie , w tym materiały biurowe i kancelaryjne i środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz bieżąca ich ewidencja,
33) Zaopatrywanie w tablice i pieczecie,
34) Nadzór nad należytym utrzymanie porządku w budynku Urzędu Miasta i Gminy pod względem technicznym oraz jego zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą,
35) Flagowanie i dekorowanie budynku na wszystkie uroczystości Samorządowe oraz z okazji świąt narodowych.
36) Sporządzanie wniosków do wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał
37) Przekazywanie sołectwu zakupionych ruchomości w ramach funduszu sołeckiego i sporządzanie protokołu zdawczo- odbiorczego,
38) Organizowanie i współudział w imprezach sportowych organizowanych przez Gminę i jednostki podległe.
39) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie
40) Z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Barbara Kupniewska

Stanowisko pracy d/s Gospodarki nieruchomościami, lokalami i majątkiem Gminy

1) Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie , oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd,
2) Ustalanie ich wartości , cen i opłat za ich korzystanie,
3) Zlecanie i odbiór robót geodezyjno-szacunkowych,
4) Komunalizację mienia,
5) Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
6) Zbywanie nieruchomości komunalnych,
7) Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
8) Rozgraniczanie i podział, oraz scalanie nieruchomości,
9) Tworzenie zasobów gruntów komunalnych,
10) Zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
11) Sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości; oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i wydzierżawianie gruntów komunalnych,
12) Wymianę, scalanie i zamiana gruntów,
13) Publikację wykazów: nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie nieruchomości, najmu i sprzedaży lokali mieszkalnych,
14) Prowadzenie prac związanych z wynajmowaniem komunalnych lokali mieszkalnych,
15) Reprezentowanie Gminy jako właściciela w ustalaniu granic nieruchomości, zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
16) Prowadzenie ewidencji gruntów i obiektów komunalnych (mapa rejestru) oraz aktualizacja wartości tego majątku,
17) Przygotowywanie dokumentacji dla celów notarialnych w przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dla nabywania nieruchomości,
18) Wnioskowanie o wpis do ksiąg wieczystych oraz wykreślania z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,
19) Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych,
20) Oddawanie nieruchomości w zarząd i administrowanie oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu i administrowania,
21) Udział w przekazywaniu nieruchomości państwowych i innych komunalnych na rzecz Gminy,
22) Wykonywanie prawa pierwokupu,
23) Zbywanie i nabywanie nieruchomości w drodze przetargów,
24) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
25) Prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących funkcjonowania komisji mieszkaniowej,
26) Wyrażanie zgody na zmianę sposobu użytkowania lokali gminnych,
27) Współpraca z TBS,
28) Wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszu sołeckiego
29) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza i Sekretarza Miasta i Gminy.
30) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Elżbieta Przybyłowska

Stanowisko pracy d/s Rolnictwa, leśnictwa, utrzymania czystości i porządku w Gminie

1) Opiniowanie prac geologicznych,
2) Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska,
3) Rozpatrywanie i ewidencja potrzeb w zakresie ochrony środowiska oraz ewidencjonowanie zakładów, podmiotów oddziałujących ujemnie na środowisko,
4) Stosowanie środków prawnych w stwierdzanych przypadkach naruszenia przepisów o ochronie środowiska,
5) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, rozwojem i utrzymaniem zieleni miejskiej,
6) Utrzymanie czystości i porządku w Gminie
7) Wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia tego oddziaływani,
8) Współpraca w zakresie ustalania szkód powstałych na gruntach rolnych na skutek klęsk żywiołowych,
9) Egzekwowanie od zakładów i właścicieli nieruchomości usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
10) Nadzór nad miejscami pamięci narodowej,
11) Współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim, prowadzenie ewidencji obwodów Łowieckich,
12) Reprezentowanie przedstawiciela właściciela w spółkach Gminy TBS i ZGK
13) Realizację zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesiania,
14) Tworzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przez bezdomnymi zwierzętami,
15) Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie,
16) Współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie wynikającym z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt i ochrony zwierząt,
17) Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne
18) Prowadzenie postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko,
19) Współpracę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Towarzystwem Budownictwa Społecznego,
20) Nadzór nad porządkiem na targowisku miejskim.
21) Organizowanie i kontrolowanie prac wykonywanych przez osoby skierowane do wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne i przekazywanie informacji dotyczącej odpracowania tej kary Inspektorowi ds. obsługi Rady, kadr i nadzoru nad pl. służby zdrowia.
22) Wydawanie zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych przedsiębiorcom.
23) Prowadzenie spraw związanych z podłączaniem nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
24) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Monika Sarnecka

Stanowisko pracy d/s Ochrony środowiska i ochrony przyrody

1) Rozpatrywanie i realizację spraw z zakresu prawa wodnego, prawa geologicznego
i prawa górniczego pozostających w zakresie działania Gminy a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów decyzji związanych z wyznaczaniem części nieruchomości umożliwiających dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem,

b) Przygotowywanie projektów decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom,
c) przygotowywanie do zatwierdzenia ugód zawieranych między właścicielami gruntów dotyczących zmian stanu wody na gruntach,
2) Prowadzenie spraw dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajoznawczych, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
3) Tworzenie Programu Usuwania Azbestu w Gminie Glinojeck oraz wykonywanie zadań związanych z jego realizacją,
4) Wprowadzanie dokumentów do Publicznie Dostępnego Wykazu o Środowisku (Ekoportal),oraz do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko.
5) Prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych w Gminie oraz sprawowanie nadzoru nad obiektami przedmiotowymi należącymi do Gmin
6) Sporządzanie decyzji w sprawie naliczania opłaty planistycznej oraz nadzór nad wykonywaniem decyzji:
a) ustalanie podmiotów uprawnionych do zapłaty opłaty planistycznej na podstawie aktów notarialnych wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,
b) ustalanie wysokości opłaty planistycznej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz stawek opłaty znajdujących się w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy,
c) bieżące monitorowanie czy należna opłata została uiszczona,
d) windykacja opłaty planistycznej.
7) Przeprowadzanie postepowań w sprawie ustalania i naliczania opłaty adiacenckiej
8) Nadzór nad wprowadzeniem i realizacją Regulaminu przyznawania pomocy na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej.
9) Rozpatrywanie i realizacja spraw z zakresu prawa wodnego, prawa geologicznego i prawa górniczego pozostających w zakresie działania Gminy.
10) Wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów na wniosek właścicieli gruntów i zarządców dróg publicznych oraz naliczania kar za zniszczenie.
11) Przekazywanie drzew pozyskanych z gruntów komunalnych z przeznaczeniem na pomoc dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.
12) Prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, postępowań w sprawie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew oraz sprawowania kontroli w tych postępowaniach.
13) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Mariola Wieńska

Stanowisko pracy d/s wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania i przekazywania odpadów komunalnych na terenie Gminy Glinojeck tj. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
2) Opracowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku zgodnie z wojewódzkim planem gospodarowania odpadami oraz jego bieżąca aktualizacja.
3) Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
4) Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
5) Wdrożenie i obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych.
6) Nanoszenie do programu komputerowego i wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych na których powstają odpady komunalne.
7) Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
8) Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego.
9) Współpraca z Referatem Finansów w zakresie egzekucji opłat.
10) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
11) Obsługa administracyjna użytkowników systemu, w tym prowadzenie korespondencji.
12) Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
13) Przygotowywanie zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14) Opracowywanie harmonogramów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.
15) Przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
16) Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Glinojeck.
17) Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
18) Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
19) Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
20) Przeprowadzanie kontroli nieruchomości i podmiotów gospodarczych w zakresie zawartych umów i posiadanych rachunków na odbiór odpadów stałych .
21) Przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
22) Prowadzenie dokumentacji z kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku, a mianowicie, sporządzanie notatek, protokołów, zdjęć.
23) Kierowanie spraw do Sądu w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w zakresie czystości i porządku i gospodarki odpadami.
24) Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków nałożonych ustawą o porządku i czystości w gminach.
25) Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
26) Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza i Sekretarza Miasta i Gminy.
27) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno– archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.